Week1

  Week 1 : 26-30 ตุลาคม 58
  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
 กิจกรรม : กลับมาบ้าน
ขั้นเตรียม :
- กำกับสติ ครูคอยอำนวยกิจกรรมให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ 2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ 8 ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- ครูพานั่งเรียนคุยเรื่องปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ความสุข ความภาคภูมิใจ โดยครูเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาให้ทุกคนร่วมรับฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ให้แต่ละคนช่วยวาดภาพที่สื่อถึงการกลับมาบ้าน (ช่วงเปิดเทอม) ช่วงปิดเรียนทำอะไรมาบ้าง? อยากบอกอะไร?” ให้เวลาประมาณ 7 นาที
- ครูแจกกระดาษให้แต่ละวาดภาพสื่อความหมายลงในกระดาษ ตามมุมต่างๆ ของบ้าน เพื่อให้จดจ่อ ใคร่ครวญกับงานที่ทำอย่างมีสมาธิ (ให้เวลา 8-10 นาที)
- เมื่อนักเรียนแต่ละคนเขียนเสร็จแล้ว นำสิ่งที่เขียนมาแลกเปลี่ยนนำเสนอชิ้นงาน ต่อกันและกัน
- คุณครูอำนวยกิจกรรมด้วยคำถามผ่อนคลาย / สร้างบรรยากาศอันรื่นรมย์ทุกขณะระหว่างดำเนินกิจกรรม
ขั้นจบ :
- ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน
 - ดินสอนสี, ปากกา
- บรรยากาศทุกส่วนประกอบของบ้าน ม.1
- กระดาษสี
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
- ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
 กิจกรรม : ศิลปะจากเมล็ดพันธ์ 
ขั้นเตรียม:  
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:  
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเรียงเมล็ดพันธ์ตามที่ออกแบบไว้ ขณะที่ออกแบบครูค่อยอำนวยกิจกรรม  10 นาที
- นักเรียนนำเสนอศิลป์จากเมล็ดพันธุ์ ครูและเพื่อนๆ ช่วยให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่นำเสนอ จากความตั้งใจ
- ครูให้นักเรียนนำงานศิลป์ไปจัดวางไว้ตามจุดต่างๆ ของบ้านช่วยตกแต่ง
 ขั้นจบ:  
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

  - เพลงสปา
- เมล็ดพันธุ์
- กาว
- กระดาษลังสี่เหลี่ยม

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
 กิจกรรม ดิก ฮอย กับ ริกฮอย สองพ่อลูกพิการ (นักวิ่งมาราธอน)

ขั้นเตรียม
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูคลิปเรื่องราวของสองพ่อลูก ดิก ฮอย กับ ริกฮอย (นักวิ่งมาราธอน)
- ครูกระตุ้นคำถาม "นักเรียนเห็นอะไร? รู้สึกอย่างไร? อะไรคือแรงบันดาลใจของเขา"
- นักเรียนร่วมถ่ายทอดความรู้สึก / มุมมองความคิด
- ครูช่วยขมวดคำตอบจากนักเรียนเพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
ขั้นจบ 
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

 - เพลงสปา
- คลิปวิดีโอ

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : หากฉันเป็น...บ้าน
ขั้นเตรียม
- นักเรียนเดินกำกับสติ มาจากบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนมานั่งวงกลมทำสมาธิ 
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง มีสติรับรู้ถึงลมหายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูให้นักเรียนหลับตา โดยคุณครูพูดถึงความหลัง/ ประวัติความเป็นมาของบริเวณอาคาร/ สถานที 
- ให้นักเรียนซึมซับภาพตามจินตนาการ จากเรื่องที่ครูพูดโน้มนาวประวัติความเป็นมาของบ้าน ก่อนพาให้นักเรียนคิดตาม โดยครูพานักเรียนพูดการเดินขึ้นบ้าน แต่ละมุมของบ้าน เห็นอะไร? เคยทำอะไรอยู่ตรงนี้บ้าง?
- ครูให้ลืมตาขึ้นช้าๆ ครูแจกกระดาษ นักเรียนรับไหว้ด้วยความนอบน้อมและครูใช้คำถาม ""มุมที่เกิดในบ้าน"-ถ้าเป็นส่วนหนึ่ง เราเป็นส่วนไหนของบ้าน?"  ให้เวลา5 นาที
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน / ทำไมจึงเลือกมุมนี้? เพราะอะไร? รู้สึกอย่างไร?
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- สี/ปากกา
ชื่อกิจกรรมหากฉันเป็น...บ้าน
เป้าหมาย : เพื่อฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆกิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ 3-5 นาที เพื่อให้ผ่อนคลายร่างกาย ผ่อนคลายความกังวล

เพื่อให้นักเรียนปล่อยความคิด รับรู้ว่า "ฉันอยู่ที่นี่"
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง มีสติรับรู้ถึงลมหายใจ 

กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
_เล่าความเป็นมาของบ้านมัธยมฯ /พ่อคุณเจมส์/ คนงาน/ ผปค ช่วยปรับภูมิทัศน์เฝ้าดูแล..รุ่นแรก

ชวนมองดูบ้าน ม1- /ภาพรวมมุมของบ้านแต่ละจุดๆๆ จินตนาการว่าเราเดินบ้าน มองเห็นรอบๆบ้าน จินตนาการ. เดินขึ้น/เห็นๆๆ
_แจกกระดาษให้เขียน _"มุมที่เกิดในบ้าน"-ถ้าเป็นส่วนหนึ่ง เราเป็นส่วนไหนของบ้านให้เวลา5นาที

ทำไม่จึงเลือก มุมนี้ของบ้าน
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงาน Show and Share

พี่นัท "เปรียบตัวเองเป็นหลังค้าบ้านครับ เพราะว่าช่วยป้องกันแดด/ฝน"
พี่บีท "หนูคิดว่าตัวเองเป็นบอร์ดติดงานค่ะ"  ครูณีช่วยให้เหตุผลเพิ่ม "เป็นการแสดงออกของตัวเรา เพื่อให้ช่วยเห็นมิติต่างๆ"

ปุณทางเข้าบ้าน ระเบียง กลายๆอันรองรับ
เพลง_หน้าต่าง ปกป้อง ดูแล

ชิ้นดี้บันได
มิลแผ่นไม้
ไอดิน_ที่กั้นระเบียบ /ขั้นบันได
อังๆ_เสาทุกๆต้น ค้ำจุน

กิจกรรมจบ (1-3 นาที)

ถอด_ครูช่วยขมวดความเข้าใจ/เสริมแรงด้านบวก++ ให้เด็กๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น