Week2

 Week 2 : 2-6 พ.ย. 58
  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
กิจกรรม : ภาพสื่อความหมาย
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลม ครูให้นักเรียนทุกคนหยิบปากกาแล้วมานั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนดูภาพ Do not open yet
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นภาพนี้และรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้ถ่ายภาพนี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากภาพนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนโดยครูจะส่งกระดาษไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับกระดาษจะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย (ในกรณีที่กระดาษเหลือนักเรียนคนสุดท้ายจะวางกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ด้านหลังของตนเอง)
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดคำถามลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตั้งใจให้เพื่อนฟัง
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
เพลงสปา
รูปภาพ Do not open yet

กระดาษครึ่ง A4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : เพลง แดดสุดท้าย
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งวงกลและให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูเปิดเพลง แดดสุดท้ายให้นักเรียนฟัง
ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนว่า “เมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไร แลละเมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงนี้แล้วนักเรียนนึกถึงเหตุการณใดในชีวิตที่ผ่านมาของเรา
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนส่งต่อกันเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนกำลังส่งกระดาษ ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้เวลานักเรียนในการถ่ายทอดความรู้สึกลงในกระดาษ ประมาณ 5นาที
ครูให้นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับบทเพลงที่ได้ฟัง จนถึงคนสุดท้าย
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

เพลงแดดสุดท้าย

กระดาษครึ่ง เอ4

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : ครุ่นคิดจากนิทานเซน
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลมครูให้นักเรียนหยิบปากกาคนละ 1 แท่ง
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูเล่านิทานเรื่อง บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน แล้วให้นักเรียนคิดตาม
ครูส่งกระดาษครึ่ง เอส่งต่อเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษ ครู Empower ขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนวาดภาพฉากที่ประทับใจจากนิทาน ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียน นำเสนอ/แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปา
นิทานเซน (บทเรียนชีวิตของพ่อ สอนลูกทั้ง 5 คน)

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : ธรรมชาติรอบๆตัว
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลมครูให้นักเรียนหยิบปากกาคนละ 1 แท่ง
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูแจกกระดาษครึ่ง เอให้นักเรียนส่งต่อกันเป็นวงกลม
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนเลขที่ตนเองชอบ (จำนวน 2 หลักขึ้นไป)
ครูให้นักเรียนคิดอย่างไรก็ได้ให้เลขที่เราคิดเหลือ 5 โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

เพลงสปา

กระดาษครึ่ง เอ4
ชื่อกิจกรรม : 


   ชื่อกิจกรรม ธรรมชาติรอบๆ ตัว
   เป้าหมายเพื่อฝึกการทำสมาธิที่ยาวนาน และเพื่อฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ

   กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
- พี่ๆ เดินมายืนรวมวงกลมที่สนามบาสฯ จากนั้นนั้นคุณครูให้พี่ๆ ยืนหลับตาฝึกสมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเองประมาณ 3 นาที

   กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
- เมื่อครบ 3 นาที ขณะที่พี่ๆ ยังยืนหลับตาอยู่ คุณครูให้โจทย์กับพี่ๆ ทุกคน เมื่อแต่ละคนไปอยู่ตามจุดที่ครูพาไป ให้สังเกตธรรมชาติรอบๆ ตัว ต้นไม้ข้างหน้าของแต่ละคนจากนั้นคุณครูเดินมาแตะพี่ๆ ทีละคน แล้วคุณครูพาแต่ละคนเดินไปตามจุดต่างๆ ข้างสนามบาสฯหรือบริเวณใต้ต้นไม้
- เมื่อพี่ๆ แต่ละคนอยู่ตามจุดของตนเองแล้ว พี่ๆ แต่ละคนก็เริ่มสังเกตใคร่ครวญสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของตนเองประมาณ 7 นาที
 
- หลังจากนั้นคุณครูก็ให้พี่ๆ กลับมานั่งวงกลมรวมกันอีกครั้งและคุณครูให้พี่ๆ นั่งหลับตาพร้อมกับให้นึกถึงช่วงเวลาที่อยู่กับต้นไม้เมื่อครู่ ระหว่างนั้นคุณครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด พี่ๆ สังเกตเห็นอะไร? และสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับพี่ๆ อย่างไร?”
คุณครูให้พี่ๆ แต่ละคนตอบโดยการยกมือ แล้วคุณครูเชิญคนที่ยกมือตอบ
พี่ติ : ผมได้ไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วผมก็เห็นกิ่งไม้แห้ง ผมจึงเอามือไปจับ แล้วกิ่งไม้นั้นก็หักครับ ผมสงสัยว่าทำไมกิ่งไม้กิ่งนี้ถึงตายทั้งๆ ที่ลำต้นก็ยังมีใบเขียว จากนั้นผมก็ได้ส่องดูในกิ่งไม้ที่หัก ผมเห็นหนอนอยู่ในนั้นด้วย ทำให้ผมรู้สาเหตุว่าทำไมกิ่งไม้กิ่งนี้ถึงได้แห้งครับ
พี่อังอัง : ทีแรกหนูไปนั่งใกล้ต้นไม้ที่เคยมีเถาวัลย์ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ ทำให้หนูคิดถึงตอนสมัยเด็กๆ หนูเป็นคนที่ชอบปืนเถาวัลย์ตรงนั้นมากๆค่ะเลยค่ะ” 
พี่ปุน : ผมไปนั่งให้ต้นไม้ต้นหนึ่งมีมดเยอะมากเลยครับ แล้วมดก็กัดผม ผมก็ย้ายไปอีกต้น จากที่ผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ผมก็เห็นมดหลายชนิด มีแมงมุมด้วยครับ
พี่นัท : ผมนั่งตรงต้นไม้ต้นนี้ครับพี่นัทชี้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากแป้นบาสฯ มากนัก แล้วคุณครูช่วยเล่าถึงความเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างตัวของพี่กับต้นไม้ เช่น ทุกครั้งที่ดอกไม้เบ่งบาน ส่งกลิ่นหอมลอยผ่านอากาศมากระทบจมูกเราได้รับกลิ่นหอมสดชื่นแจ่มใสและได้รับความสุข, ขณะที่พี่ๆ เล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล/บาสเกตบอล ต้นไม้ที่อยู่รอบๆ สนามก็จะคอยรองรับลูกบาส/ลูกบอลเล่ย์ เป็นต้น
แล้วพี่ๆ ก็ได้ถ่ายทอดสิ่งที่ได้สังเกตเห็น และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพี่ๆ ร่วมกัน

กิจกรรมจบ (1-3 นาที)  
  คุณครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น