Week5

  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
ชื่อกิจกรรม : เรา..เป็นใคร
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,นับนิ้วสลับข้าง1 - 10) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องเชื่อมโยงสู่กิจกรรมเกี่ยวกับสัญลักษณ์แทนตัวเอง
- ครูอธิบายกิจกรรม สร้างข้อตกลง
- นักเรียนลงมือปฏิบัติวาดภาพสัญลักษณ์แทนตัวเอง
- นักเรียนอธิบายสิ่งที่ตัวเองวาด   
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “สัญลักษณ์แทนตัวเอง
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคนอีกครั้ง
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
- ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
 เพลงประกอบท่าโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ดนตรีดลใจ
ขั้นเตรียม : ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- Monitor ให้สัญญาณ ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม Brain Gym 3 ท่า (สมาธิ 14 จังหวะ,นิ้วโป้งสลับก้อย,ขนมจีบ กระต่ายน้อย) โดยครูเป็นผู้ทำท่าให้นักเรียนทำตามพร้อมนับไปพร้อมๆกัน
ขั้นกิจกรรม : ครูเล่าประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับดนตรีและบทเพลงที่เคยแต่ง รวมทั้งแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
ครูนำนักเรียนร้องเพลงที่ครูแต่งเอง ซึ่งเกี่ยวกับธรรมชาติและทำกิจกรรมเลียนแบบเสียงธรรมชาติประกอบเพลง
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรม “ดนตรีดลใจ
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ตัวแทนห้อง (Monitor) ให้สัญญาณครูและนักเรียนขอบคุณซึ่งกันและกัน

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : ภาพ 3 มิติ กับตำนาน
ขั้นเตรียม : 
- ครูและนักเรียนร่วมนั่งเป็นวงกลม
- ครูและนักเรียนสวัสดีซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
ครูเชิญชวนนักเรียนทุกคนกลับมารู้ตัวอยู่กับลมหายใจ สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ 3 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม : 
- ครูให้นักเรียนดูภาพ 3 มิติ จากนั้นครูให้โจทย์กับพี่ๆ ม.1 ว่า
“พี่ๆ เห็นอะไรในภาพ?”
“เห็นภาพแล้ว พี่ๆ รู้ยังไง?”
“ถ้าให้พี่ๆ แต่งเติมภาพ พี่ๆ อยากจะต่อเติมอะไร? เพราะไร?”
ครูให้พี่ๆ แต่ละคนถ่ายความคิดเห็นให้ครูและเพื่อนๆ รับฟังร่วมกัน
- ครูคอยอำนวยกิจกรรม ให้อยู่ในบรรยากาศอันรื่นรมย์ และน่าทำกิจกรรมร่มกัน โดยครูค่อยกระตุ้นด้วยคำถาม
ขั้นจบ : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมครุ่นคิดจากภาพ
ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกคน
ภาพ 3 มิติ
เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : ธรรมชาติ กับการครุ่นคิด
ขั้นเตรียมครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
- Brain Gym  ท่า (ท่าขนมจีบ ตัวแอล)
ขั้นกิจกรรม:
ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลิ่นของดินมาเล่าให้นักเรียนฟัง
ครูมีแก้วใบ ที่มีกลิ่นของธรรมชาติอยู่ข้างใน(ใบพืชพันธุ์นานา)มาให้นักเรียนสัมผัสกลิ่นจนครบทุกคน
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้กลิ่นอะไรบ้างและเคยเจอกลิ่นนี้ที่ไหนเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไร
นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกลิ่นที่ได้สัมผัส
ขั้นจบ:
ครูEmpowerชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน
ใบพืชพันธุ์นานา

ภาพกิจกรรม

 ชื่อกิจกรรม : ภาพ มิติ กับตำนาน

 เป้าหมาย : ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ

     กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ครูเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการหลับตา สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเองประมาณ 2 นาทีเมื่อครบ 2 นาที 

  กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
ครูก็ให้พี่ๆ ค่อยๆเปิดเปลือกตาช้าๆ แล้วมองมาที่ครู ซึ่งกำลังถือภาพๆ หนึ่งอยู่ จากนั้นครูก็ให้โจทย์ว่า “พี่ๆ มองเห็นอะไรในภาพนี้…..รู้สึกอย่างไร…..และอยากเพิ่มอะไรลงในภาพนี้” จากนั้นครูก็ได้ให้พี่คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามครูเป็นคนถ่ายทอดเป็นคนแรก
พี่บีท “หนูเห็นภาพคนสองคนกำลังยืนมองทะเลอยู่คะ เป็นผู้หญิงกับผู้ชายคะ”
ครู  “ขอบคุณพี่บีทค่ะ”

พี่ปุณ “ผมเห็นรูปสองคนกำลังยืนมองทะเล และก็เห็นเด็กทารกครับ แล้วผมก็อยากเพิ่มพระอาทิตย์ตกลงในภาพครับ”
พี่ไอดิน  “หนูเห็นรูปทะเล แล้วก็ต้นไม้ค่ะ หนูดูภาพนี้แล้วรู้สึกเศร้าคะ”
พี่บอล “ผมเห็นรูปทะเล แล้วก็คนสองคนครับ ผมอยากเพิ่มเรือประมงให้อยู่ในทะเลครับ”
พี่เพชร “ผมเห็นรูปเด็กครับ แล้วผมก็รู้สึกว่าภาพนี้มันดูเศร้าๆ สิ่งที่ผมมอยากเพิ่มก็คือเพิ่มสีสันครับ”
เมื่อพี่ๆได้ถ่ายทอดครบทุกคนแล้ว ครูก็เลยถามต่อว่า “พี่ๆได้ข้อคิดอะไรจากภาพนี้และคิดว่าศิลปินเขาอยากสื่อความหมายอะไร”

พี่อังอัง “การฝึกมองสิ่งต่างๆโดยที่ยังไม่ตัดสินแค่ภายนอก ควรจะนำมาวิเคราะห์ก่อนค่ะ”
พี่โจเซฟ “ได้ฝึกการมองภาพหลายมิติครับ”

พี่ปุน “ได้วิเคราะห์อารมณ์ของภาพและสะท้อนอนาคตของคนสองคน ภายหลังจากการแต่งงานเขาก็อยากมีลูกด้วยกันครับ”

  กิจกรรมจบ (1-3 นาที)
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จักกิจกรรมครุ่นคิดจากภาพ

ครูพูดให้ Empower ชื่นชมความตั้งใจนักเรียนทุกค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น