Week3

 Week 3 : 9-13 พ.ย. 58
  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
สามสิ่งในชีวิต
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลมครูให้นักเรียนหยิบปากกาคนละ 1 แท่ง
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูวาง เงิน (แสดงถึงความร่ำรวย) นาฬิกา(แสดงถึงเวลา) และกระดาษรูปหัวใจ (แสดงถึงสิ่งที่เรารักและคนที่เรารัก) ไว้กลางห้อง แล้วใช้ถาม ถามนักเรียนว่า “เห็นอะไร แล้วสามสิ่งนี้ถ้าให้พี่ๆเลือก พี่ๆคิดว่าสิ่งไหนที่สำคัญต่อชีวิตของเรามากที่สุดในตอนนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนส่งต่อกันเป็นวงกลมในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้เวลานักเรียนในการถ่ายทอดความคิดเห็นลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกพูดถ่ายทอดความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเลือกว่าสำคัญที่สุดในชีวิตพร้อมกับให้เหตุผล
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ทุกเรื่องราวที่ถ่ายทอด
เพลงสปา
เงิน 100 บาท
นาฬิกา
กระดาษรูปหัวใจ
กระดาษครึ่ง เอ4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ศิลป์จากเศษของเหลือ
ขั้นเตรียม:  
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม:  
ครูแจกกระดาษที่ติดเศษของเหลือ ไว้ในตำแหน่งต่างๆ ของกระดาษ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสร้างงานศิลป์ลงในกระดาษ
- นักเรียนต่อเติมภาพจากเศษเหลือใช้ในกระดาษ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงความหมายของภาพนั้นๆ
 ขั้นจบ:  
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

เพลงสปา

ใบมะพร้าวสด

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : หนึ่งเดียวคือแม่
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนนั่งหลับตานึกถึงวันเวลาดีๆ ที่ได้อยู่กับครอบครัว ด้วยความสุข
ครูเริ่มอ่านบทความเกี่ยวกับท่านติช นัท ฮันท์ เขียนถึงพระคุณแม่ ประมาณ 2 เอ4 ให้พี่ๆ ม.1 คิดใคร่ครวญตาม
ครูใช้คำถาม ถามนักเรียนว่าแต่ละคน อยากเล่าอะไร? บอกความรู้สึกอะไรกับ 'แม่'
- ครูแจกกระดาษครึ่งเอ4 พร้อมปากกา ให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดความรู้สึก พร้อมวาดภาพ ขณะส่ง-รับ เพื่อนๆ รับไหว้ด้วยความนอบน้อมให้เวลา 10 นาที
- นักเรียนแยกย้ายหามุมต่างๆ ของบ้าน เพื่อนเขียนข้อความถึงแม่
- เมื่อครบเวลากำหนด ทุกคนมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากชิ้นงานเขียนถึงแม่
ขั้นจบ 
ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน- ชื่นชมพลังความรักที่ส่งมอบสู่แม่ และเก็บการ์ดชิ้นงานดังกล่าวมอบถึงแม่
เพลงสปา
- บทความท่านติช นัท ฮันท์ เขียนถึงพระคุณแม่
- กระดาษครึ่งเอ4

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : ร้อยล้านกำลังใจ
ขั้นเตรียม
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนจับคู่ นั่งหันหน้าเข้าหากัน จากนั้นครูให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ พร้อมกับจับมือคู่ของตัวเอง
ครูให้นักเรียนคนหนึ่งเป็น A และอีกคนหนึ่งเป็น B โดยครูจะให้นักเรียนคนที่เป็น B เริ่มพูดปัญหาหรืออุปสรรค์ต่างๆในชีวิตหรือการเรียนที่ทำให้ตนเองลำบากใจ โดยครูจะกำหนดเวลาให้ A พูด 1 นาที จากนั้น B จะเป็นฝ่ายพูดให้กำลังใจ A ครูกำหนดเวลาให้ 1 นาที จากนั้นก็สลับให้ B เป็นฝ่ายพูดปัญหาของตนเอง และให้ฝ่าย A เป็นคนให้กำลังใจ
เมื่อทุกคนถ่ายทอดเสร็จแล้ว ครูก็จะพูดให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคน เพื่อให้ทุกคนผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยร้อยล้านกำลังใจจากทุกคนที่มีให้กันในวันนี้
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
เพลงสปาชื่อกิจกรรม : โยคะ

 เป้าหมาย :
- เพื่อให้นักเรียนฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ

 กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ  กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
 


ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ

กิจกรรมจบ (1-3 นาที)   
ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน
 
 

     หมาเหตุ: การทำกิจกรรมจิตศึกษาในวันนี้พี่ๆ ม.1 ม.2 และม.3 ได้ทำร่วมกันทั้ง3ชั้นโดยมีครูป้อมเป็นผู้นำกิจจกรรม
*****************************************************

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหนึ่งเดียวคือแม่

 เป้าหมาย :เพื่อนักเรียนฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้   มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ

  กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ เพื่อให้คุ่นคิดความรู้จากข้างใน
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที

  กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
- เมื่อครบ 2 นาที ครูให้พี่ๆ เปิดเปลือกตาเบาๆ ก่อนที่จะอ่านบทความครูได้พูดให้พี่ๆได้คิดตาม
“ก่อนที่ครูจะอ่านบทความนี้ ครูอยากให้พี่ๆได้ลองคิดตามเรื่องราวและความรู้สึกของผู้เขียนที่เขียนเรื่องนี้นะครับ” จากนั้นครูอ่านบทความเกี่ยวกับแม่ของเด็กคนหนึ่งให้พี่ๆฟังเมื่อครูอ่านไปได้สักพักครูก็หยุดแล้วให้พี่ๆ ได้หลับตา กำกับสติคิดประมาณ 30 วินาที แล้วครูก็ให้พี่ๆ เปลือกเปิดตา แล้วครูก็อ่านบทความต่อจนจบ
- ครูให้พี่ๆ นั่งหลับตา แล้วครูก็เปิดเพลง “หนึ่งเดียวคือแม่” ให้พี่ๆฟัง
- หลังจากที่เพลงหนึ่งเดียวคือแม่จบจบ ครูก็ส่งกระดาษครึ่ง A4 ให้พี่ๆ โดยครูจะส่งเวียนส่งไปทางด้านซ้ายมือของครูพี่ที่รับกระดาษจะรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
- เมื่อพี่ๆ ได้รับกระดาษแล้วครูก็ให้พี่ๆ หามุมของตัวเอง อยู่กับตัวเองแล้วเขียนถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวสิ่งที่เราอยากบอกกับคนที่เรารัก
ความรู้สึกของพี่ปุณ “แม่ผมเป็นหมอตั้งแต่เช้าจนดึกบางทีก็มีประชุมที่ต่างจังหวัดก็ต้องค้างคืน บางครั้งผมก็ก่อเรื่องไม่ดีจนโดนแม่เรียกคุย ซึ่งบางครั้งผมก็รำคาญแต่บางทีมันก็เป็นความผิดจากสิ่งที่ผมก่อขึ้นมาเองอีก 10 ปีแม่ก็จะเกษียณแล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป้นอย่างไร แต่ในตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดครับเพราะอย่างน้อยผมก็ยังมีแม่แต่บางคน ไม่ได้เห็นหน้าแม่แล้วหรือไม่รู้ว่าแม่ตัวเองเป็นใครด้วยซ้ำ”

ความรู้สึกของพี่นัท “แม่เป็นคนที่สำคัญต่อเรา แม่ทรมานอดทน ที่จะอุ้มท้องเราตั้ง 9 เดือนแต่เราตอบแทนแม่ด้วยอะไร? การทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวร้องขอโน้นขขอนี่โดยที่ไม่รู้ว่าแม่เหนื่อยแค่ไหน แม่ยอมเหนื่อยเพื่อหาเงินส่งเราเรียนหาเงินเพื่อซื้อของต่างๆให้เรา หาเงินเพื่อเรามากแค่ไหน เราควรตอบแทนในสิ่งที่แม่ทำให้เรา รักษาและตั้งใจในสิ่งที่แม่ให้และเราก็ต้องให้แม่ อาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยไม่ยิ่งใหญ่เท่าที่แม่ให้เรา แต่แค่นั้นแม่ก็อาจดีใจ และเราก็ไม่ทำให้แม่เสียใจด้วยครับ”

  กิจกรรมจบ (1-3 นาที)   
ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน- ชื่นชมพลังความรักที่ส่งมอบสู่แม่ และเก็บการ์ดชิ้นงานดังกล่าวมอบถึงแม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น