Week6

  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
กิจกรรม : ต้นหญ้าพริ้วไสว ..ใจของเรา
ขั้นเตรียม
ก่อนนั่งวงกลม ครูให้นักเรียนทุกคนหยิบปากกาแล้วมานั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูให้นักเรียนดูต้นหญ้าที่ครูเก็บมาจากรายทางเดิน
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นต้นหญ้านี้และรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าผู้ถ่ายภาพนี้เขาจะสื่อหรือถ่ายทอดเรื่องราวอะไรจากภาพนี้
ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A4 ให้นักเรียนโดยครูจะส่งกระดาษไปทางด้านซ้ายมือของครูแล้วนักเรียนคนที่รับกระดาษจะรับไหว้ด้วยความนอบน้อม พร้อมกับวางกระดาษไว้ด้านหน้าของตนเอง แล้วส่งต่อกันไปเรื่อยๆจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย (ในกรณีที่กระดาษเหลือนักเรียนคนสุดท้ายจะวางกระดาษที่เหลือทั้งหมดไว้ด้านหลังของตนเอง)
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูให้นักเรียนเขียนถ่ายทอดคำถามลงในกระดาษ ประมาณ 5 นาที
ครูให้นักเรียนคนแรกเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตั้งใจให้เพื่อนฟัง
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ
เพลงสปา
- ต้นหญ้า
กระดาษครึ่ง A4
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
- ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน
 เพลงประกอบท่าโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ดนตรีกวีศิลป์
ขั้นเตรียม:
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  ทำสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูเล่าความหลังของบทเพลงในวัยเด็กๆ ที่ครูได้ฟังเมื่อครั้งเยาว์
-   ครูแสดงอุปกรณ์ให้นักเรียนสังเกต พร้อมเล่าเรื่องราวต่อ โดยบอกอยากเก็บความรู้สึกไว้นานๆ โดยการวาดลงบนกระดาษ
-  สร้างข้อตกลง และแจกอุปกรณ์
-   นักเรียนลงมือปฏิบัติ
-   นักเรียนแสดงผลงานให้ครูและเพื่อนๆ ชื่นชม เก็บอุปกรณ์
ขั้นจบ:
-   ครูชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน
กีตราร์
เนื้อเพลงที่ครูนำมา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
กิจกรรม : ครูของฅน เรียนรู้กับคุณครู
ขั้นเตรียม: 
ครูและนักเรียนสวัสดีทักทายกัน
-Brain Gym  ท่า
ขั้นกิจกรรม
ครูมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเขียนภาพในอดีต(ภาพเขียนผาแต้ม)
ครูนำแม่พิมพ์ธรรมชาติมาให้นักเรียนดู(ก้านกล้วย ใบไม้ ดอกไม้ )ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร เชื่อมโยงกับตัวเราอย่างไร
นักเรียนแต่ละคนเลือกแม่พิมพ์ธรรมชาติมาจุ่มกับสีพิมพ์ลงบนกระดาษตรงกลางวงกลม  หลังจากที่ทำเสร็จแล้วครูโชว์ผลงานของนักเรียน นักเรียนแต่ละคนช่วยกันตั้งชื่อชิ้นงานร่วมกัน
ขั้นจบครูชื่นชมทุกความตั้งใจ  ขอบคุณซึ่งกันและกัน

 เพลงสปา
เรื่องเล่ากับครู
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ชื่อกิจกรรม : คืนต้นไม้ให้ผืนดิน
ขั้นเตรียม:
ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
- กระจกเงา
ขั้นกิจกรรม:
-   ครูให้นักเรียนสังเกตภาพ เกตภาพ เฟอร์นิเจอร์ไม้ พร้อมตั้งคำถามกระตุนการคิด ในภาพมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันบ้าง เพราะเหตุใด
-   ครูนำกระดาษวางไว้ที่กลางวง และแนะนำกิจกรรมเราจะคืนต้นไม้ให้ผืนดินถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้คำว่าอะไร อ่านคำนี้แล้วนึกถึงอะไรบ้าง?”
-   นักเรียนติดใบไม้กิ่งไม้ พร้อมกับกล่าวขอบคุณหรือขอโทษต้นไม้
ขั้นจบ: 
-   ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ
-   ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน

:


-  ชื่อกิจกรรม ดนตรีกวีศิลป์
    เป้าหมาย เพื่อฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว

  กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
-  ครูและนักเรียนทักทาย เคารพซึ่งกันและกัน
-  ทำสมาธิกลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ

  กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
      กิจกรรมดนตรีดลใจของพี่ๆ ม.วันนี้จัดที่ทิวสน  
โดยครูยุ้ยได้นำเพลงลูกแม่ ศิลปินครูซัน และเพลงจดหมายถึงพ่อ ศิลปิน พงษ์สิทธิ์  คัมภีร์ มาร้อง 
เพลง ลูกแม่
กว่าจะคลอดกว่าจะคลานกว่าจะผ่านมาคิดดู
ที่ฉันมีเลือดนักสู้เพราะฉันเคยอยู่ในท้องชาวนา
ฉันเกิดจากความรักฉันโตมาจากน้ำใจ
รักของแม่แสนสดใสคือความยิ่งใหญ่สู่ผองชน
ยามฉันเจ็บแม่เจ็บกว่าฉันแม่บากปั่นแม่ทุกข์แม่ทน
ยามมีไข้แม่ไถ่ถอนก่อนจะนอนแม่สอนสวดมนต์
* ฉันจึงมีนำใจให้คนทุกคน ฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคน
แม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหนแม่อ่อนโยนดับความดื้อดึง
พระคุณแม่มากเกินคนานับลูกขอกราบด้วยความทราบซึ้ง
รักของแม่ยังติดตรึงเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแด
ลูกจะทนบนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอ

ทุกข์ปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไป
เพราะอยากให้ผู้เรียนได้ใคร่ครวญ สามารถเชื่อมโยงนึกถึงเรื่องราวตอบแทนพระคุณพ่อ แม่  รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 

       การถ่ายทอดเรื่องราวของแต่ละคน และการออกเสียงในการร้องเพลงด้วย โดยครูเริ่มต้นเริ่ม Bran Gym แยกประสาทสัมผัสทั้ง  2 ข้าง
         จากนั้นครูใช้ความถามกระตุ้นการคิด "ถ้าพูดถึงเพลงแล้วนักเรียนคิดถึงอะไร" 

พี่ปอน "คิดถึงเสียงดนตรี"  
พี่เพชร "คิดถึงตัวโน๊ต" 
พี่โจเซฟ "คิดถึง สายลม"
        จากนั้นครูนำเนื้อเพลงแจกให้นักเรียนทุกคน เพลงแรกเพลง *ลูกแม่* 
ครูเป็นคนร้องให้นักเรียนฟังก่อน เมื่อครูร้องจบให้นักเรียนร้องในรอบที่  2 และร้องเพลงที่ 2 เพลงจดหมายถึงพ่อเพลงนี้พี่ๆ ม.เคยร้องหรือเคยได้ยินมาแล้วทำให้พี่ได้ร้องกัน พี่ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเพลงจดหมายถึงพ่อ เช่น 
พี่เพชร เนื้อเพลงพูดถึงพ่อที่รับราชการทหาร 
พี่บีทเล่าว่าสุดท้ายพ่อของเขาตายในสนามรบ  
     ทุกคนเห็นความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราว การออกดสียง การควบคุมจังหวะในการร้องเพลง วันนี้พี่ๆ ม.ได้ทำกิจกรรมดนตรีดลใจอย่างมีความสุข ครูให้พี่ๆ ทุกคนกลับมารับรู้ที่ลมหายใจของตัวเอง 


   กิจกรรมจบ (1-3 นาที)
ขอบคุณบทเพลง ของคุณ เรื่องราวที่มีความหมายของพี่ๆทุกคน  
ครูสร้าง Empower โดยการชื่นชมและขอบคุณความตั้งใจ ครูและนักเรียนแสดงความเคารพซึ่งกันและกัน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น