Week9

  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
 กิจกรรม มองดูความเปลี่ยนแปลง
ขั้นเตรียม :
- กำกับสติ ครูคอยอำนวยกิจกรรมให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ   2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ นาที
ขั้นกิจกรรม :
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะที่ส่ง-รับ ไหวเพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนแบ่งกระดาษเป็นสามช่องช่องที่1
เขียนสิ่งที่คิดว่าจำเป็น
ช่องที่
2เขียนสิ่งที่ต้องการ
ช่องที่
ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ต้องการ
ให้เวลาเขียน ประมาณ นาที เพื่อให้ครุ่นคิดกับงานที่รับมอบหมาย
- เมื่อครบเวลากำหนด นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนกันและกัน คุณครูช่วยอำนวยกิจกรรม
ขั้นจบ :
- ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน
 - ดินสอนสีปากกา
- แผ่นกระดาษ
- กระดาษสี
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : ศิลปะจากเมล็ดข้าว
ขั้นเตรียม
 นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูนำใบเตยมาวางไว้ข้างหน้าที่นั่ง ประมาณคนละ 4 ใบ
ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน “นักเรียนคิดว่าใบเตยสามารถทำอะไรได้บ้าง
นักเรียนตอบคำถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในขณะที่นักเรียนตอบคำถามครู Empower นักเรียนด้วยคำชื่นชม ขอบคุณ
ครูส่งใบเตยให้นักเรียนหยิบวางไว้ที่ด้านหน้าของตัวเอง 1 ช่วงมือ
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูและนักเรียนพับตั๊กแตนร่วมกัน
ครูให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

  - เพลงสปา
- กรรไกร
- ใบเตย

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
 กิจกรรม : ความงามของกวี
ขั้นเตรียม
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องตำนานของกวรบทแรกจากที่ต่างๆของโลกให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์เรื่องราวของบทกวีในมุมมองของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ 
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

 - เพลงสปา
- เรื่องราวของบทกวี

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : นั่งครุ่นคิด ใคร่ควร
ขั้นเตรียม
- นักเรียนเดินกำกับสติ มาจากบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนมานั่งวงกลมทำสมาธิ 
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง มีสติรับรู้ถึงลมหายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน
ครูให้นักเรียนวาดภาพตามที่ครูกำหนด เมื่อวาดไปสักพัก ครูจะเปลี่ยนภาพที่กำหนดไปเรื่อยๆ
นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกัน
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

เพลงสปา
กระดาษครึ่ง A4
ดินสอ
ภาพกิจกรรม

-  ชื่อกิจกรรม ศิลปะจากเมล็ดข้าว
-  เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว

-  กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ และครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจ ประมาณ 2 นาที


-  กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
            กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ครูเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการหลับตา สมาธิ รับรู้ลมหายใจของตนเองประมาณ 2 นาที

_จากนั้นครูก็ส่งกระดาษ กาว และเมล็ดข้าวให้พี่ๆ นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่มเล็กๆ ครูให้โจทย์ พี่ๆ จะสร้างสรรค์งานศิลปะจากเมล็ดข้าวได้อย่างไร?
           จากนั้นครูก็ได้ให้พี่ๆ นั่งเป็นวงกลมเล็กๆ 3 วง แล้วก็ลงมือสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยจินตนาการของตนเองอยย่างใคร่ครวญประมาณ 5-7 นาที

           จากนั้นครูก็ให้พี่ๆ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพของตนเอง...
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดกับพี่ๆ ว่า พี่ๆ สร้างสรรค์ศิลปะจากเมล็ดข้าวเป็นภาพอะไรบ้างค่ะ?
 พี่อังๆ : หนูทำเป็นภาพดวงอาทิตย์ค่ะ เพราะเป็นภาพที่ตรงกับความหมายของชื่อหนูค่ะ ปานตะวัน ที่แปลว่าพระอาทิตย์ค่ะ
พี่ออสติน :  ผมทำเป็นอักษรตัวAครับ เพราะเป็นอักษรตัวแรกของชื่อผมที่เกี่ยวกับชื่อรถที่พ่อ/แม่ตั้งให้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆ และมีความผูกพันธ์

...หลังจากที่พี่ๆ พูดถ่ายทอดเกี่ยวกับภาพของตนเองแล้ว ครูก็เชิญพี่ๆนำภาพมาวางไว้ตรงกลาง คุณครูพูดถึงความรู้สึกที่เห็นการมีส่วนร่วมจากพี่ๆ ม.1 ในวันนี้ โดนที่มีคุณ John chamber (ครูอาสาจากนิงซีแลนด์) และขอบคุณทุกๆ ความตั้งใจ   กิจกรรมจบ (1-3 นาที)                  
 - ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน...........................................................................
           หลังจากกิจกรรมเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างมีความหมาย ครูป้อมพาพี่ ม.1 มาที่ลานตัวยู บริเวณสนามหน้าบ้านมัธยม  
     โดยให้ทุกคนยืนที่ลานตัวยู ก่อนที่ให้ทุกคนกลับหลังหัน จากนั้นให้พี่ๆ ที่อยู่ด้านซ้ายมือครูป้อมนั่งลงที่พื้นสนาม ได้แก่ พี่ติ พี่ไอดิน พี่นัท พี่ซินดี้ พี่โจเซฟ พี่มิ้ลด์ พี่เพชร พี่บีทและพี่นัท  
       ส่วนพี่ๆ ที่อยู่ทางด้านขวามือของครูป้อมนั่งที่ม้านั่งท่อนไม้ ได้แก่ พี่คอป พี่ปุณ พี่อังอัง พีมายด์ พี่เพลง พี่บอล พี่ปังปอนด์ ครูป้อมให้พี่ๆ หลับตากำหนดสติและรับรู้ลมหายใจของตนเอง เปิดประสาทสัมผัส รับรู้ความรู้สึกของแดดอ่อนๆและลมหนาว ฟังเสียงธรรมชาติรอบกายประมาณ 1 นาที ก่อนที่จะให้พี่ๆ สลับตำแหน่งกัน และนั่งเป็นวงกลมที่พื้นสนาม ครูป้อมเล่านิทานเรื่อง มหาดเล็กกับคนแบกเกี้ยว ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนสนิทกัน ทั้งสองมีโอกาสได้เข้าทำงานในวังคนหนึ่งพระราชาให้เป็นมหาเล็กส่วนอีกคนหนึ่งได้เป็นคนแบกเกี้ยว ซึ่งทำให้คนแบกเกี้ยวเกิดความน้อยใจเป็นอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่งพระราชาออกไปนอกวังและข้ามสะพานที่มีสุนัขแม่ลูกอ่อนอาศัยอยู่ พระราชาจึงให้คนแบกเกี้ยวไปดูว่าใต้สะพานมีอะไร คนแบกเกี้ยววิ่งไปดูแล้วกลับมาบอกว่า มีลูสุนัขเกิดใหม่พะยะค่ะ พระราชา แล้วเกิดทั้งหมดกี่ตัวล่ะ คนแบกเกี้ยววิ่งกลับไปดูใหม่แล้วกลับมาบอกว่า 7 ตัวพะยะค่ะ พระราชา แล้วเป็นตัวผู้หรือตัวเมียล่ะ คนแบกเกี้ยววิ่งกลับไปดูใหม่แล้วกลับมาบอกว่า ตัวผู้ 5 ตัวเมีย2 พระราชา แล้วมันสีอะไรล่ะ คนแบกเกี้ยววิ่งกลับไปดูใหม่แล้วกลับมาบอกว่า ดำ 5 ขาว 2 ทันใดนั้น มีมหาดเล็ก เดินมาพอดี พระราชาจึง สั่งให้มหาดเล็กไปดูบ้าง ด้วยคำถามเดียวกัน ไปลองดูหน่อยว่าเกิดอะไร ขึ้นมหาดเล็กวิ่งไปดูแล้วกลับมาบอกว่ามีลูกสุนัขเกิดใหม่พะยะค่ะมีทั้งหมด 7 ตัว เป็นตัวผู้ 5 ตัว ตัวเมีย 2 ตัว เป็นสีดำ 5 ตัว สีขาว 2 ตัว ตัวสีขาว 2 ตัวน่ารักมากเลยพะย่ะค่ะ เมื่อเล่าจบครูป้อมใช้คำถามกระตุ้นความคิดว่า รู้สึกอย่างไรกับนิทานเรื่องนี้ ซึ่งพี่ๆ ได้ร่วมกันแสดงความเห็นได้อย่างน่าสนใจ อาทิเช่น พี่ติ : เห็นความไม่เท่าเทียมกันของมหาดเล็กและคนแบกเกี้ยว พี่ไอดิน : รู้สึกว่าคนทั้งคนแบกเกี้ยวทำงานหลายครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น