Week4

  วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
ฝึกการคิด รู้ตัว และเท่าทันอารมณ์ สามารถรับรู้และยอมรับในความคิดและมุมมองที่แตกต่างรู้จักใคร่ครวญตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติ
 กิจกรรม : จำเป็น/ต้องการ
ขั้นเตรียม :
- กำกับสติ ครูคอยอำนวยกิจกรรมให้นั่งหลับตาผ่อนคลายอย่างมีสติ รับรู้ลมหายใจ 2-3 นาที
- ครูให้นั่งหลับตา ก่อนพาทำ Brain Gym ท่ากำ/แบ 8 ครั้ง แล้วสลับครูพูดแบให้กำ ครูพูดกำให้แบ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่น ขณะที่ส่ง-รับ ไหวเพื่อนๆ ด้วยความนอบน้อม
- นักเรียนแบ่งกระดาษเป็นสามช่องช่องที่1
เขียนสิ่งที่คิดว่าจำเป็น
ช่องที่
2เขียนสิ่งที่ต้องการ
ช่องที่
ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นแต่ต้องการ
ให้เวลาเขียน ประมาณ 8 นาที เพื่อให้ครุ่นคิดกับงานที่รับมอบหมาย
- เมื่อครบเวลากำหนด นักเรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนกันและกัน คุณครูช่วยอำนวยกิจกรรม
ขั้นจบ :
- ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน
 - ดินสอนสี, ปากกา
- แผ่นกระดาษ
- กระดาษสี
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- ฝึกสติและสมาธิไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกาย
การบริหารร่างกายสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
 กิจกรรม : โยคะ
ขั้นเตรียม :
- ครูนำกิจกรรมด้วยการให้นักเรียนยืนหลับตา กลับมาอยู่กับตัวเองมีสติ รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะ
- นักเรียนยืดหยุ่นร่างกาย ผ่อนคลายส่วนต่างๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัว ปลอดภัยอวัยวะในการฝึกโยคะ 
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรมโยคะ การฝึกปราณควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหว ควบคุมหายใจออก-เข้า ทุกขณะจิต
- ครูนำกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย “โยคะ” ไร่เรียงจากจากทวงท่ายืน ไล่เรียงจนถึงท่านั่ง ผ่อนคลาย เคลื่อนไหว รับรู้ลมหายใจ
- กลับมาอยู่กับตัวเอง ครูพาผ่อนคลายอย่างมีสติ
ขั้นจบ :
- Empower, ขอบคุณกันและกัน

พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- ฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว
กิจกรรม : สร้างสรรค์ตั๊กแตนจากใบมะพร้าว
ขั้นเตรียม
 นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
ครูนำใบมะพร้าวมาวางไว้ข้างหน้าที่นั่ง ประมาณ 10-20 ใบ
ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน “นักเรียนคิดว่าใบมะพร้าวสามารถทำอะไรได้บ้าง
นักเรียนตอบคำถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในขณะที่นักเรียนตอบคำถามครู Empower นักเรียนด้วยคำชื่นชม ขอบคุณ
ครูส่งใบมะพร้าวให้นักเรียนหยิบวางไว้ที่ด้านหน้าของตัวเอง 1 ช่วงมือ
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูและนักเรียนพับตั๊กแตนร่วมกัน
ครูให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

  - เพลงสปา
- กรรไกร
- ก้านมะพร้าว

พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
ฝึกสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟัง สามารถตีความหมายของคำและเรียงลำดับเรื่องราวต่างๆได้ มีมุมมองการคิดพร้อมทั้งพูดนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีวิจารญาณ
 กิจกรรม เรื่องราวของดอกไม้
ขั้นเตรียม
- นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจเข้ารับรู้ได้ว่าท้องยุบ หายใจออกรับรู้ได้ว่าท้องพอง ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูเล่าเรื่องตำนานของดอกกุหลาบจากที่ต่างๆของโลกให้นักเรียนฟัง
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์เรื่องราวของดอกกุหลาบในมุมมองของตนเอง
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ 
- Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

 - เพลงสปา
- เรื่องราวของดอกไม้

ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ  อุปกรณ์ต่างๆ
ฝึกการสังเกต จดจ่อ รู้ตัว มองเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม : ดินสอ กับความนัย
ขั้นเตรียม
- นักเรียนเดินกำกับสติ มาจากบริเวณเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนมานั่งวงกลมทำสมาธิ 
- ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง มีสติรับรู้ถึงลมหายใจ ประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม
- ครูแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคน
- ครูให้นักเรียนวาดภาพตามที่ครูกำหนด เมื่อวาดไปสักพัก ครูจะเปลี่ยนภาพที่กำหนดไปเรื่อยๆ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้สึกร่วมกัน
ขั้นจบ ครู Empower ขอบคุณทุกความตั้งใจ ขอบคุณกันและกัน

- เพลงสปา
- กระดาษครึ่ง A4
- ดินสอ

ภาพกิจกรรม 


   ชื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ตั๊กแตนจากใบ
   เป้าหมาย : เพื่อฝึกสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ สร้างสรรค์จินตนาการ ชื่นชมความงามและเห็นความหมายของบทเพลง ภาพวาดหรือชิ้นงานต่างๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว

   กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
 - นักเรียนนั่งวงกลม/ครูเปิดเพลง สปาคลอเบาๆ
ครูให้นักเรียนหลับตา กำกับสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง หายใจ ประมาณ 2 นาที

  กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
ครูนำใบมะพร้าวมาวางไว้ข้างหน้าที่นั่ง ประมาณ 10-20 ใบ ขณะที่พูดครูโน้น
ครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน “นักเรียนคิดว่าใบมะพร้าวสามารถทำอะไรได้บ้าง?


นักเรียนตอบคำถามและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในขณะที่นักเรียนตอบคำถามครู Empower นักเรียนด้วยคำชื่นชม ขอบคุณ
ครูส่งใบมะพร้าวให้นักเรียนหยิบวางไว้ที่ด้านหน้าของตัวเอง 1 ช่วงมือ
ครู Empower ด้วยคำขอบคุณนักเรียนที่รับไหว้เพื่อนด้วยความนอบน้อม
ครูและนักเรียนพับตั๊กแตนร่วมกัน

ครูให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้

  กิจกรรมจบ (1-3 นาที)

- ครูพานักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง เฝ้าสังเกตลมหายใจเข้า-ออก
 - ครู Empower ขอบคุณกันการกลับมาบ้านของนักเรียนทุกคน

พับตั๊กแตนจากใบมะพร้าว___เริ่มต้นเช้านี้คุณครูกิ่งให้การบ้านเด็กๆ ม.1 นำใบมะพร้าวมาจากบ้านและชวนคุณครูผักกาดชักช้อมการสานตั๊กแตนจากใบหมาก.. ... ไฉนจะคล้ายคลึงใบมะพร้าวได้เล่านั่น การเริ่มต้นจากความยากและซับซ้อนกว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเด็กๆ ตื่นเต้นมากๆ และกระหายอยากเรียนรู้จากกิจกรรมนี้ ได้ฝึกความมานะ/ฝึกฝน จนทุกคนทำงานสำเร็จ ได้ตั๊กแตนที่สวยงายคนละตัว.. เก็บไปฝาก ผปค ที่บ้านอย่างชุ่มชื่นใจ. #จิตศึกษา #มัธยมนอกกะลา

Posted by ราชิต สุพร on 18 พฤศจิกายน 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น