week10


วัน
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
 ตัวฉัน : วัยเยาว์
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับ สิ่งต่างๆ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษครึ่ง  A   4 ให้นักเรียนคนละ  1  แผ่น
- ครูแนะนำอุปกรณ์นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร นักเรียนเลือก  1 อย่าง
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดถึงเหตุการณ์ไหนที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นี้
- ร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
ขอบคุณเรื่องเล่า,ขอบคุณกันและกัน
- ของเล่น
- กระดาษ
- เพลงสปา
โยคะ
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจของตนเอง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำกิจกรรมและพูดสร้างแรงให้เด็กเห็นคุณค่าของกิจกรรม
- Body Scan
ขั้นจบ :
Empower, ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
 แกะสลักใบไม้
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ 
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำภาพแกะสลักใบไม้มาให้นักเรียนดู
นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- ครูให้นักเรียนใบไม้คนละ  1 ใบ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนจะแกะสลักใบไม้นักเรียนจะทำเป็นรูปอะไรเพราะเหตุใด
- นักเรียนลงมือมือแกะสลักใบไม้
ขั้นจบ :
- ขอบคุณภาพแกะสลัก,ขอบคุณกันและกัน


- ใบไม้
- มีดแกะสลัก
- เพลงสปา
พฤ
เรื่องเล่าของฉันที่ประทับใจ
- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ขั้นนำ :
มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ  แผ่น
- ครูเล่าเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งในสมัยที่เคยเรียน
- เมื่อเล่าจบ ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดว่าบุคคลในเรื่องเล่านี้เป็นคนแบบใด ถ้านักเรียนมีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อสังคมนักเรียนจะทำอะไร
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
ขอบคุณเรื่องเล่า ,ขอบคุณกันและกัน
- เรื่องเล่าของครู
- เพลงสปา
- กระดาษ
  นาฬิกาสื่อความหมาย
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
ขั้นนำ :
- มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม :
-  ครูเอานาฬิกาให้นักเรียนดู
- ครูแจกกระดาษ ครึ่ง A 4 ให้นักเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนคิดถึงอะไร นาฬิกามันเกี่ยวข้องกับตัวเราและความสำเร็จของเราในชีวิตเราอย่างไร
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
ขอบคุณภาพ,ขอบคุณกันและกัน
-  นาฬิกา
- กระดาษ
- เพลงสปา

ภาพกิจกรรม

-  ชื่อกิจกรรม
-  เป้าหมาย
-  กิจกรรมเริ่มต้น (2-4 นาที)
-  กิจกรรมหลัก (10-15 นาที)
-  กิจกรรมจบ (1-3 นาที)   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น